KONKURS „LIST DO TATY”

Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pani Halina Bieda serdecznie zaprasza uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych do udziału w VI edycji konkursu

„List do Taty”.
Konkurs został ogłoszony przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej Senatu RP we współpracy z Zespołem Tato.Net Fundacji
im. Św. Cyryla i Metodego.

Patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ważną rolą ojca
w rodzinie oraz propagowanie przykładów dobrego ojcostwa.

 

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na napisaniu pracy na temat: Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata (ojczym lub ojciec zastępczy)?
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas czwartych i piątych.
 3. Każdy uczestnik może dostarczyć jeden list, którego treść nie może przekroczyć jednej strony formatu A4. List musi być napisany odręcznie.
 4. Elementy ozdobne, ilustracje, zdjęcia nie są wymagane i nie będą brane pod uwagę w ocenie treści listu.
 5. Prace pisemne należy składać w sekretariacie szkoły do 11 czerwca 2021r.
 6. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
  -samodzielność pracy,
  -szczerość i autentyczność,
  -umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka – uczestnika konkursu oraz w jego rodzinie.
 7. Konkurs będzie odbywał się w 3 etapach: szkolny, okręgowy i ogólnopolski.
 8. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego przez organizatorów na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jej nieodpłatną, anonimową publikację.
 9. Nagrody w etapie okręgowym ustalają, fundują i wręczają senatorowie – organizatorzy.
 10. Nagrodą dodatkową za zwycięstwo w etapie okręgowym może być wyjazd laureata i jednego opiekuna (najlepiej ojca) do Senatu RP na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu na zaproszenie i koszt senatora – organizatora konkursu.
 11. W finale konkursu przyznane będą trzy nagrody główne oraz mogą być przyznane wyróżnienia.
 12. Nagrody będą miały charakter rzeczowy.
 13. Nagrodą dodatkową może być publikacja prac.

Twórcy prac zgadzają się bez żadnych zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie ich prac konkursowych w celu promocji statutowej działalności Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego poprzez wystawy, prasę, materiały reklamowe wydawane w druku i w formie elektronicznej bez wynagrodzenia.

Accessibility