ZAPRASZAMY DO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO

50 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BYTOMIU

Z okazji obchodów 50 – lecia Szkoły Podstawowej nr 28

 1. Królowej Jadwigi w Bytomiu

oraz XVII rocznicy nadania szkole imienia

bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji RODZINNEGO  KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

„Szkoła w naszych oczach”

Cele konkursu:

UCZCZENIE 50 – LECIA SZKOŁY ORAZ XVII ROCZNICY NADANIA IMIENIA KRÓLOWEJ JADWIGI

 • propagowanie wspólnego, rodzinnego spędzania czasu,
 • zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
 • popularyzowanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci i ich rodzin,
 • rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności rodzin,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
 • odwoływanie się do historii naszej szkoły

Adresaci konkursu:

obecni uczniowie SP 28 w Bytomiu i ich rodziny oraz absolwenci szkoły

Zasady uczestnictwa:

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie lub nadesłanie do sekretariatu szkoły utworu (poezji lub prozy), który dotąd nie był publikowany ani nagradzany w innych konkursach.
 • jedna rodzina może zgłosić tylko jeden utwór lub/ i jedną pracę plastyczną,
 • praca literacka może być napisana pismem ręcznym lub komputerowym i nie powinna przekraczać formatu A4
 • technika prac plastycznych: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage, witraż, wydzieranka – do wyboru.
 • format pracy plastycznej:A3
 • utwór lub pracę plastyczną ( na odwrocie ) należy opatrzyć danymi personalnymi autorów.

Termin składania lub nadsyłania prac:

Prace należy składać lub nadesłać do 05.10. 2021 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej Jadwigi
ul. Armii Krajowej 40 41-909 Bytom

(sekretariat szkoły)

Kryteria oceniania pracy literackiej:

 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa.

Kryteria oceniania pracy plastycznej:

 • walory estetyczne,
 • twórczy charakter pracy.

Prace zostaną ocenione przez powołaną Komisję. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

Laureaci konkursu otrzymają statuetki,  dyplomy  oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.

                                                                                      Zapraszamy

Accessibility