PROJEKTY

"Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

Nasza szkoła uczestniczyła w roku szkolnym 2017/18 w VI edycji projektu.
Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie jako grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomoc. Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie:

W naszym regionie projekt jest koordynowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach (http://www.womkat.edu.pl) - koordynatorką jest Anna Czarlińska-Wężyk - nauczyciel konsultant, kierownik Pracowni Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej.

Liderem szkolnym jest:
Anna Giermak-Grodzińska - wychowawca świetlicy, pedagog

W projekcie współpracują :
1. mgr Magdalena Karcz - wicelider projektu, wychowawca świetlicy
2. mgr Danuta Zemela - dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
3. mgr Ewa Grzegorzyca - wicedyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4. mgr Maria Kolasa - nauczyciel bibliotekarz
5. Pani Katarzyna Maśnica - nauczyciel zajęć komputerowych
6. mgr Barbara Piwowarczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
7. mgr Małgorzata Telesińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
8. mgr Iwona Kloś - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
9. mgr Bożena Gajda - nauczyciel przyrody
10. mgr Irena Kolano - nauczyciel przyrody
11. mgr Marta Piotrowska - wychowawca świetlicy

Nad wszystkim czuwa i wsparcia zespołowi udziela Dyrektor Szkoły - mgr Danuta Zemela.

W VI edycji będziemy realizować ciekawe lekcje otwarte, przygotujemy wydarzenie na Tydzień Edukacji Globalnej, który w tym roku przebiega pod hasłem: Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!?

Zajęcia Sportowe dla Uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
"Poprzez sport zyskuję MOC!" (2017)

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia oprócz celów stricte sportowych zawierają elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.

Główne cele i zadania:

1. harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów,
2. kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
3. zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
4. włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania gwarancją równego startu uczniów bytomskich szkół podstawowych"

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie:

Załącznik nr 3 Regulaminu - ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH (2 strony)
DEKLARACJA uczestnictwa w projekcie i OŚWIADCZENIE uczestnika projektu

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

Jest to Ponadregionalny Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Głównym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę.

Projekt zrodził się pod wpływem prac amerykańskiego psychologa i neurologa Howarda Gardnera, które w istotny sposób zmieniły spojrzenie na inteligencję i przyczyniły się do rozszerzenia zakresu tego pojęcia. Gardner sądzi, że inteligencja jest znacznie bardziej zróżnicowana i wielopostaciowa, niż zakłada to pojęcie inteligencji ogólnej. Zgodnie z ogólną tezą Gardnera, każdy człowiek ma wiele stosunkowo odrębnych inteligencji. Wszystkie inteligencje są równouprawnione, żadna nie jest ważniejsza od innej. W odniesieniu do dzieci wyróżnia osiem typów inteligenji: językową, ruchową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną.

Teoria ta ułatwiła nauczycielom ocenę postępów intelektualnych uczniów. Znalazła zwolenników w naszej szkole, którzy zgłoszeni do projektu przez Panią dyrektor Danutę Zemelę zdecydowali się wdrożyć projekt w swoich klasach. Do pierwszego etapu przystąpiła Pani Ewa Grzegorzyca (r. szk. 2009/2010 I semestr), drugi etap będzie realizowała Pani Barbara Piwowarczyk (r. szk. 2009/2010 II semestr), natomiast jako trzecia projekt wdroży Pani Aneta Nordyńska-Cichy (r. szk. 2010/2011 I semestr). Nauczycielki podejmą trud modyfikacji i rozwoju wszystkich inteligencji swoich podopiecznych. Będzie temu służyła właściwa organizacja środowiska rozwoju dziecka (szkoła otrzymała środki dydaktyczne za ponad 8.000 złotych), wykorzystanie szerokiego spektrum możliwości dzieci oraz odpowiednia stymulacja. Rola nauczyciela polega na dostrzeżeniu zdolności swoich uczniów, rozwijaniu ich i wspieraniu. Trzymamy kciuki, aby im się udało. Mamy nadzieję, że nauczyciele po zakończeniu projektu podzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami.

Klasa II d pod opieką Pani Ewy Grzegorzycy z żalem zakończyła już realizację Projektu (w styczniu 2010 r.). Jak twierdzą była to dla nich "Wielka Przygoda", jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na ten temat zapraszamy do lektury gazetki, którą sami zredagowali:

Klasa I b pod opieką Pani Anety Nordyńskiej-Cichy brała udział w trzecim etapie Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Uczniowie zgłębiali tajemnice świata, odkrywali i pogłębiali swoje talenty oraz zainteresowania w oparciu o temat "Wszystkie zwierzątka małe i duże". Na koniec realizacji Projektu zaprezentowali swoje umiejętności wystawiając przedstawienie o Doktorze Dolittle i jego przyjaciołach:

ZDJĘCIA:

"W stronę wiedzy - drogą nowej edukacji"

Proponujemy Państwu KONSPEKTY ZAJĘĆ - albo wykorzystane podczas zaplanowanych form wsparcia, albo napisane specjalnie pod kątem zaobserwowanych potrzeb dzieci. Mamy nadzieję, że się przydadzą, pozdrawiamy.

Prowadzący formy wsparcia w ramach projektu "W stronę wiedzy - drogą nowej edukacji"

PROMOCJA ZDROWIA

PROGRAM UE "MLEKO DLA SZKÓŁ"

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki - Szkolny Klub Sportowy (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Program upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Cele programu:

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Program zdrowia emocjonalnego - "Cała Polska czyta dzieciom"

Accessibility