POWIATOWY KONKURS WIEDZY O LEKTURACH „MAGICZNY ŚWIAT W TWARDEJ OKŁADCE” – III EDYCJA

POWIATOWY KONKURS WIEDZY O LEKTURACH
„MAGICZNY ŚWIAT W TWARDEJ OKŁADCE” – III EDYCJA


Pod honorowym patronatem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Józefa Lompy w Katowicach filii w Bytomiu
Organizator: Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka z Bytomia
oraz Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu

§ 1 Przedmiot Konkursu

1. Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka oraz Szkoła Podstawowa nr 21
im. J. Lompy w Bytomiu, zwane dalej Organizatorem, ogłasza Powiatowy
konkurs wiedzy o lekturach „ Magiczny świat w twardej okładce”
III  edycja w czterech kategoriach:
I kategoriakonkurs plastyczny
II kategoriakonkurs wiedzy – znajomość lektur
III kategoriakonkurs wiedzy – geografia w lekturze
IV kategoriakonkurs na wykonanie lalki – kukiełki
2. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji zadania publicznego
współfinansowanego przez Gminę Bytom pn. „Powiatowy konkurs
wiedzy o lekturach”.
3. Celem zadania jest wspieranie zadań z zakresu edukacji, oświaty
i wychowania dzieci i młodzieży poprzez aktywne metody
przekazywania wiedzy.

§2 Cele Konkursu

● Upowszechnianie czytelnictwa.
● Kształcenie wrażliwości uczniów na odbiór słowa pisanego.
● Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne
wzorce.
● Zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania.
● Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt
z literaturą.
● Wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów.
● Pogłębianie wiedzy z dziedziny literatury.
● Właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.
● Rozwijanie twórczych umiejętności dzieci oraz prezentacja ich
twórczości.
● Promocja miasta Bytom.

§3 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół podstawowych miasta Bytom.
2. Uczniowie biorą udział w Konkursie w wybranej kategorii w trzech
kategoriach wiekowych:
a) klasy 1-3
b) klasy 46
c) klasy 7-8
——————————————————————————————————-
20 października 2021r. został przeprowadzony etap szkolny, w wyniku którego  wyłoniono reprezentantów do Powiatowego konkursu wiedzy o lekturach pn. „ Magiczny świat w twardej okładce” w kategorii klas 1-3

W konkursie wiedzowym naszą szkołę reprezentować będą:

Julia Arndt z klasy 2 a

Alan Barański z klasy 2 a

Martyna Grabowska z klasy 3 a

Małgorzata Kiedos z klasy 3 b

Marcin Seget z klasy 3 b

Tymoteusz Muszalik z klasy 3 b

§ 4 Zakres materiału

1. klasy 1 3:
Roman Pisarski, O psie, który jeździł koleją (Europa)
Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn (Europa)
Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika (Afryka)
2. klasy 4 6:
Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy (Afryka)
Alfred Szklarski, W krainie kangurów (Australia)
Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy (Polska)
3. klasy 7-8:
Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy (Polska)
Agatha Christie, Śmierć na Nilu (Afryka)
Arkady Fiedler, Dywizjon 303 (Wielka Brytania)

§ 5 Przebieg Konkursu Plastycznego:

I. Kategoria konkurs plastyczny: Ilustracja ulubionej lektury
– Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
– Praca plastyczna powinna ilustrować wybraną lekturę z listy książek wskazanych przez Organizatorów

Praca ma być wykonana indywidualnie.
Format pracy: A3; technika: dowolna.
– Praca plastyczna ma zawierać na odwrocie wypełnioną i przyklejoną
kartę informacyjną (załącznik nr 3) oraz Oświadczenie  rodziców/opie-
kunów (załącznik nr 2).
Prace należy dostarczyć pani Marii Barbarze Kolasie w terminie
do 3 listopada 2021 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu Konkursu

17 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 21 im. J. Lompy w Bytomiu przy ul. Worpie 14-16 w godzinach 10.00 – 12.30.
Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na rozstrzygnięcie Konkursu.

IV. Kategoria: Wykonanie lalki, kukiełki – postaci bohatera z lektury
szkolnej

● Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
● Konkurs polega na wykonaniu lalki, marionetki, kukiełki, pacynki
wybranej postaci z lektury szkolnej – obowiązuje lista lektur
zamieszczona w podstawie programowej (Organizator
dopuszcza dowolność wyboru lektury).
● Lalka ma posiadać przypiętą Kartę informacyjną (załącznik nr 3).
● Wraz z pracą należy dostarczyć Oświadczenie rodziców/opiekunów
(załącznik nr 2).
Lalkę należy dostarczyć do pani Marii Barbary Kolasy w terminie
do 3 listopada 2021 r.

Oceniane będą tylko indywidualnie i własnoręcznie wykonane lalki.
● Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową.
● Praca oceniana będzie pod względem artystycznym oraz
merytorycznym (zgodność wykonanej pracy z regulaminem,
pomysłowość, oryginalność i atrakcyjność).
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu Konkursu

  17 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 21 im. J. Lompy w Bytomiu
przy ul. Worpie 14-16 w godzinach 10.00
12.30.
Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na rozstrzygnięcie
Konkursu.

§  6 Warunki ogólne

1. W sytuacji związanej z sytuacją epidemiologiczną w Polsce (Covid-19)
Organizatorzy dopuszczają zmianę formy przeprowadzenia Konkursu.
W przypadku zmiany Uczestnicy zostaną poinformowani.
2. Osoby dostarczające prace na Konkurs oraz biorące udział w konkursie
wiedzy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich
danych osobowych wyłącznie  na potrzeby Konkursu w zakresie
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U.
Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

Accessibility