REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW KLAS I – III

„Mama, Tata i ja –  zgrana paczka”

 

Organizator:  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu

Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • stworzenie dzieciom możliwości do doskonalenia własnych umiejętności twórczych,
 • promocja twórczości plastycznej dzieci,
 • rozwijanie więzi rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowych relacji opartych na miłości i szacunku do rodziców.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz klas I – III szkół podstawowych na terenie Miasta Bytom,
 • zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy przedstawiającej wizerunek dziecka z mamą i tatą lub jednym z rodziców,
 • technika wykonania pracy dowolna, płaska, w formacie A4, (dopuszczalny również format A3),
 • kryterium oceny – samodzielność wykonania, pomysłowość, oryginalność,
 • prace dzieci należy dostarczyć do pani Karoliny Kandory – sala 22 , w terminie do 25 maja 2022 roku,
 •  każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę,
 • prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom,
 • każdą pracę należy zaopatrzyć metryczką zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 • rodzic/ opiekun prawny musi wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w konkursie
  i na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem ( Załącznik nr 1)
 • złożenie pracy jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację danych osobowych autora i opiekuna jak również ich wizerunków
  w materiałach dotyczących konkursu – w tym na stronach internetowych Organizatora i na Facebooku szkoły.
 • oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu,
 • zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły oraz pamiątkowe dyplomy,

 • o uroczystym rozdaniu nagród, które nastąpi do 10 czerwca w Szkole Podstawowej nr 9 w Bytomiu, ul Matejki 15, tel.: 32 281 30 02
  placówki nagrodzonych dzieci zostaną poinformowane na początku czerwca.

Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich przedszkolaków i uczniów klas I-III!

Załącznik nr 1

 

 

Accessibility