EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022

  PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
  1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  Sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
  2. W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wg następującego harmonogramu:
  § język polski – 24 maja 2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 120 minut,  wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut
  § matematyka – 25 maja 2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut
  § język obcy nowożytny – 26 maja  2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut
  3. W terminie dodatkowym:
  § język polski – 13 czerwca 2022 r., godz. 9.00,
  § matematyka – 14 czerwca 2022 r., godz. 9.00
  § język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r., godz. 9.00
  4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
  · z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

  albo

  · przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
  Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
  5. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.
  6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

  7. Egzamin z języka obcego nowożytnego w SP 28 w Bytomiu jest przeprowadzany  z następujących języków: angielskiego  lub  niemieckiego.
  Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  8. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia):
  § losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował,

  § sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego,
  § kodowanie arkusza egzaminacyjnego,

  § rozpoczynanie pracy z arkuszem po zakończeniu czynności organizacyjnych i po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego ZN,
  § zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym  ( z wyjątkiem uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi)

  § dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

  § oddawanie arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy,
  § zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,
  § przybory i materiały które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej:  długopis lub pióro z czarnym tuszem, na matematykę –  również linijkę ( rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem,  nie wykonuje się rysunków ołówkiem);
  § konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

  Uczeń może wnieść małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
   

  Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksach do tych informatorów obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

   

  Na stronie internetowej CKE w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są również:
  a. przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami,
  b. arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami,
  c. zestawy ćwiczeniowe (8) umożliwiające powtórzenie materiału z języka polskiego, matematyki i języków obcych,
  d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2021 wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

Accessibility