MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY PT. „NAJCIEKAWSZY MIKOŁAJ”.

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY PT. „NAJCIEKAWSZY MIKOŁAJ”

Serdecznie zapraszamy do udziału w  MIĘDZYŚWIETLICOWYM KONKURSIE  PLASTYCZNYM PT. „NAJCIEKAWSZY MIKOŁAJ”

 

REGULAMIN II EDYCJI

MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NAJCIEKAWSZY MIKOŁAJ”.

 1. Organizator

      Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi

 1. Armii Krajowej 40 41-909 Bytom
 2. Cele konkursu:
 • Kształtowanie wyobraźni plastycznej,
 • Rozwijanie zdolności manualnych
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Udział w konkursie ma charakter międzyświetlicowy i jest skierowany do uczniów klas I-IV
 • Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych:

– klasy I-II

– klasy III-IV

 • Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.
 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie postaci (pracy plastycznej dowolną techniką ) lub figurki ( praca przestrzenna z dowolnych materiałów)
 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa i zgodę opiekunów prawnych ( zał. 1 i 2)
 • Prace powinny być podpisane drukowanymi literami( imię, nazwisko , klasa, szkoła- mail i telefon)
 • Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
 1. Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę:
 • Samodzielność wykonania,
 • Estetyka pracy,
 • Oryginalność, pomysłowość
 • Ogólne wrażenie artystyczne
 1. Termin i miejsce dostarczania prac:

Prace wykonane zgodnie z regulaminem można dostarczać do szkoły codziennie od 8.00 do 16.30 lub wysłać z dopiskiem II Edycja Międzyświetlicowego  konkursu plastycznego-  „Najciekawszy Mikołaj”   w terminie do 5.12.2022r.

Szkoła Podstawowa nr 28

Im. Królowej Jadwigi

Ul. Armii Krajowej 40

41-909 Bytom

 Tel. 32 286 25 24

 1. Ogłoszenie wyników konkursu:

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w dwóch kategoriach klasy I-II i III- IV. Spośród nich wybrane zostaną trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia w każdej z wymienionych kategorii.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.             O wynikach konkursu powiadomimy mailowo do 7.12.2022r.           Informacja ukaże się na stronie internetowej placówki.

 1. Informacje dodatkowe.
 • Zdjęcia wybranych przez jury prac zamieszczone zostaną na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 28. Z chwilą nadesłania prac przechodzą na własność Organizatora.
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne ( od werdyktu nie przysługuje odwołanie)
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

                    SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Załączniki – zgody

Accessibility